Algemene voorwaarden

DEFINITIES:
De Boskas: ‘De Boskas’ is onderdeel van Trouwstart.nl, gevestigd te Nijmegen, aan de Scheidingsweg 111 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 62785818.
Wederpartij: diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten: opdrachtgever.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die De Boskas voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam De Boskas een bruiloft organiseert. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van De Boskas alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien één o f meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Boskas, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De overeenkomst van opdracht tussen De Boskas en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van De Boskas van een door opdrachtgever ondertekende offerte, of mondeling akkoord.
2.2 Na het betalen van de eerste aanbetaling wordt de locatie/datum definitief vastgelegd.
2.3 Alle offertes van De Boskas zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.
De offerte geldt zolang de voorraad strekt.
2.4 Indien De Boskas op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door De Boskas gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtiging en/of gesprek op locatie.
2.5 Beëindiging Overeenkomst; De Boskas en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
Zowel De Boskas als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke De Boskas overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door De Boskas gewenste vorm en wijze aan De Boskas ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat De Boskas onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Boskas ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door De Boskas noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde De Boskas in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
3.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De Boskas is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van 100% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft De Boskas het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met De Boskas overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van De Boskas om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op De Boskas.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal De Boskas de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 De Boskas behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. De Boskas is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
5.4 Bovendien mag De Boskas het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De Boskas, dat in redelijkheid niet van De Boskas mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. De Boskas zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. De Boskas zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 6 – HONORARIUM
6.1 Het honorarium van De Boskas is exclusief onkosten van De Boskas en exclusief declaraties van door De Boskas ingeschakelde derden.
6.2 Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van De Boskas. Van alle bijkomende kosten zal De Boskas tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.
6.3 Gehuurde faciliteiten dienen ongeacht de bestemming van de faciliteit en volledig betaald te worden aan de verhuurder. Overmacht sluit betaling niet uit. De Boskas dient nimmer de kosten voor de gehuurde faciliteiten te betalen.

Artikel 7 – BETALING
7.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de organisatie van een bruiloft, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: € 1000,- bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, 50% in het voorjaar van het jaar waarin de bruiloft gaat plaatsvinden en het restant 2 weken voor de bruiloft. 
7.2 Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en De Boskas anders is overeengekomen.
7.3 Indien er op de dag van de partij extra rondes (hapjes/dranken) gewenst zijn in de villa, dan is dit mogelijk. De extra factuur wordt dan direct vanuit BUUR verzonden. 
7.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
7.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Boskas is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. De Boskas heeft bij verzuim van opdrachtgever voorts de bevoegdheid de wettelijke rente van 2% per maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De Boskas in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
7.6 De Boskas heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMATIES
8.1. Reclamaties dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij De Boskas te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Boskas in staat is adequaat te reageren. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
8.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Boskas slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
8.3 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Artikel 9 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft De Boskas het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is De Boskas bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is De Boskas bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst De Boskas omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
– de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
– de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
9.2 Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Boskas op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.3 Indien De Boskas de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Indien opdrachtgever een overeenkomst (schriftelijk of mondeling) geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door De Boskas gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Bij een annulering binnen 18 maanden voor de reserveringsdatum van een overeenkomst als bedoeld onder 4.2 is de opdrachtgever De Boskas een schadevergoeding verschuldigd van:
-15% van het overeengekomen bedrag bij annulering tussen de startdatum van de overeenkomst en 12 maanden voor reserveringsdatum.
-25% van het overeengekomen bedrag bij annulering tussen 12 maanden en 6 maanden voor reserveringsdatum.
-50% van het overeengekomen bedrag bij annulering tussen 6 maanden en 1 maand voor reserveringsdatum.
-75% van het overeengekomen bedrag bij annulering korter dan 1 maand voor reserveringsdatum.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De Boskas zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan De Boskas onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is De Boskas voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van De Boskas die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is De Boskas slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van De Boskas in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan De Boskas toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 De Boskas is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door De Boskas gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
10.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door De Boskas voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 4.2.
10.5 De Boskas is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, De Boskas of derden.
10.6 De Boskas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Boskas is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Boskas kenbaar behoorde te zijn.
Indien De Boskas aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Boskas beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door De Boskas aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De Boskas overeenkomstig de verzekering draagt.

Artikel 11 – VRIJWARING
11.1 Opdrachtgever vrijwaart De Boskas voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan De Boskas onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van De Boskas en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart De Boskas voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart De Boskas voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.
11.4 Indien opdrachtgever aan De Boskas informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 – OVERMACHT
12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die De Boskas niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
12.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door De Boskas op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan De Boskas bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.
12.3 Het bosbeheer én De Boskas is te allen tijde gerechtigd is om in geval van een overmachtssituatie het terrein waar de bosbruiloft zal plaatsvinden af te sluiten. Denk bij een overmachtssituatie aan de volgende calamiteiten: afsluiting wegens pandemieën, eikenprocessierups, gevaar wegens onweer/storm(schade) en/of sneeuw en ijzel.
De Boskas kan in dergelijke situaties niet aansprakelijk worden gesteld. Een HUWELIJKSDAGVERZEKERING dekt in de meeste gevallen de kosten.
12.4 Voor zoveel De Boskas ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Boskas gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

Artikel 13 – GEHEIMHOUDING
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM
154.1 De Boskas behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
14.2 Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van De Boskas, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van De Boskas toegestaan.

Artikel 15 – GESCHILLEN
15.1 Geschillen tussen De Boskas en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van De Boskas.
15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat De Boskas zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen De Boskas en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.